:::عاشق بیقرار:::

واسه حرفای دل...

شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
همیشه دلتنگ آسمانم
آسمان فردوس هستم. یادت نره هرگز نمیرد آنکه دلش زنده به عشق